Opatrenie organizátora pre uskutočnenie podujatia Banská Bystrica Cup 2020, 24. – 25. októbra 2020

Dokumenty na stiahnutie:

1. Opatrenie organizátora

2. Čestné vyhlásenie účastníka

3. Prezenčná listina

4. Dôležitý oznam organizátora

Podujatie bude usporiadané v režime hromadného súťažného športového podujatia do 300 osôb bez divákov.

Vstup na podujatie bude umožnený iba športovcom, trénerom, rozhodcom a organizátorom podujatia, ktorých telesná teplota je do 37,2. Každému účastníkovi podujatia, ktorý splní danú podmienku bude umožnený vstup na bazén (športovcom v prítomnosti svojho trénera). V prípade teploty nad daný limit, klub nemá nárok na vrátenie štartovného za daného športovca.

Rodič je povinný svojmu dieťaťu pred odchodom na plavecké preteky zmerať telesnú teplotu, ktorú v čestnom prehlásení potvrdzuje svojim podpisom.

Športovci sú povinní prekryť si dýchacie cesty v priestoroch u pomocného štartéra (callroom), počas vyhlasovania výsledkov (odovzdávanie medailí) a počas úvodného slávnostného nástupu účastníkov. Podávanie rúk počas vyhlasovania výsledkov (odovzdávanie medailí) bude zakázané.

Každý klub je počas podujatia povinný akceptovať kľúč najvyššieho možného počtu prítomných trénerov:

počet súťažiacich športovcov za klub  do 10                          – 1 tréner

počet súťažiacich športovcov za klub  do 20                          – 2 tréneri

počet súťažiacich športovcov za klub  do 30                          – 3 tréneri

Obdobne, za každých ďalších 10 športovcov, bude počet navýšený o jedného trénera.

Podujatie bude usporiadané v režime, v tom čase platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre hromadné podujatia súťažnej športovej povahy.

Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.

Organizátor si v prípade zhoršenia situácie ohľadom COVID-19 vyhradzuje právo podujatie zrušiť.

Kluby svojim prihlásením akceptujú a v plnej miere preberajú na seba riziko súvisiace s finančnými nákladmi spojenými s rezerváciou dopravy, ubytovania, stravovania a iných možných nákladov.

Každý klub je povinný pri registrácii odovzdať čestné vyhlásenie za každého jedného zúčastneného športovca (bez tejto podmienky mu nebude umožnený štart), trénera.

Odporúčame, aby sa rodičia nezdržiavali v ďalších priestoroch plavárne ( priestor pred vchodom do budovy plavárne, vestibul a pod. )

Dôležitý oznam pre účastníkov BANSKÁ BYSTRICA CUP 2020

Všetci vedúci klubov vyplnia tlačivá (prezenčná listina podujatia ako aj čestné vyhlásenie za každého účastníka), ktoré predložia pri prezentácii v kancelárii krytej plavárne (KP). Uhradia poplatky za ubytovanie, stravovanie a štartovné v hotovosti (platby kartou organizátor neakceptuje). Následne dostanú akreditačné karty pre plavcov a trénerov podľa kľúča 10 pretekárov – 1 tréner, bez ktorých im nebude umožnený vstup do priestorov KP. Do kancelárie na prezentáciu vchádza len jeden zástupca klubu, všetci ostatní účastníci čakajú pred vchodom do KP resp. v prvom vchodovom vestibule KP.

Krytá plaváreň bude otvorená (len pre účastníkov podujatia – bez divákov)

  • v  piatok 23.10.2020 od 16:45 hod. (pre potreby tréningu v čase 17:00 hod. – 19:00 hod.)
  • v sobotu 24.10.2020 od 7:00 hod.
  • v nedeľu 25.10.2020 od 7:30 hod.

Prosíme všetkých účastníkov o dodržiavanie uvedených časov a aby obmedzili všetky odchody a príchody z a do krytej plavárne na minimum. V prípade nevyhnutnej potreby (fajčenie, pobyt na čerstvom vzduchu) bude sprístupnená terasa KP.

Dôrazne žiadame všetkých účastníkov podujatia o dodržiavanie  preventívnych opatrení, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám a to hlavne :

  • nosenie rúška v interiéri KP
  • používanie dezinfekcie na ruky
  • dôkladne umývanie rúk teplou vodou a mydlom

Veríme, že pri dodržaní všetkých týchto opatrení sa nám podarí uskutočniť toto podujatie a všetci budete odchádzať z nášho podujatia spokojní a hlavne zdraví.

Organizátor Banská Bystrica Cup 2020: Plavecký oddiel UMB Banská Bystrica v spolupráci so Slovenskou plaveckou federáciou